Contactpersonen

Op de Willibrordschool interveniëren enkele collega’s bij klachten over ongewenst gedrag. We stellen deze contactpersonen graag voor.

 

Ongewenst gedrag

Bij klachten over ongewenst gedrag op school zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op de ondersteuning van de interne contactpersoon. Op de Willibrordschool is dit Sophia Naumann. Sophia luistert, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt jou of jullie eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in een eventuele klachtenprocedure.

 

Het traject

De route voor het bespreekbaar maken van een probleem ziet er als volgt uit: je meldt eerst het probleem bij de leraar van je kind. Komen jullie samen niet tot een goede oplossing, neem dan contact op met Sophia, de interne contactpersoon. Zij verwijst je door naar de directie, het bestuur of een externe contactpersoon. Heb je vragen over het indienen van een klacht of de klachtenroute? Neem dan contact op met Sophia. Zij werkt de hele week. Je kunt, indien nodig, een afspraak maken.

Sophia is bereikbaar per mail of tel: 030-6771618.

 

Anti-pesten

Wanneer er sprake is van pestgedrag op school schakelt de interne contactpersoon de hulp van de anti-pestcoördinator (APC) in. Dit is Sacha Luijkx, ook leraar (op de Sint Bonifatiusschool). Zij gaat bij een melding van pestgedrag in gesprek met de leraar van de betreffende groep en deze van de juiste handvatten voorzien om binnen de klas tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Ze betrekt ook ouders bij het traject. Na de interventie blijft de APC op de achtergrond actief.

Sacha is bereikbaar per mail of tel: 030-6771403.