Oudervereniging

De oudervereniging van de Willibrordschool heeft als doel de samenwerking tussen de ouders, de school en de leerkrachten te bevorderen. De ouders van de leerlingen zijn de leden van de oudervereniging. De bestuursleden worden gekozen uit deze ouders. Zij zijn ingedeeld in commissies die zich inzetten bij de organisatie van tal van activiteiten die de school kent. Een greep hieruit:
•          Het schoolreisje
•          De Willibrorddag
•          De kleuterdag
•          Het slaapfeest oudste kleuters
•          Het Sinterklaasfeest
•          De Kerstviering
•          Het Paasfeest
•          De bosdagen
•          De avondvierdaagse
•          Het afscheidsfeest en de musical van groep 8
•          Het schoolkamp van groep 8
 

Daarnaast wordt door de oudervereniging samen met school thema-avonden georganiseerd. In het verleden zijn er avonden geweest over het gebruik van internet voor kinderen en over roken en drinken van alcohol in de nabijheid van kinderen.

Dagelijks bestuur

De oudervereniging heeft een dagelijks bestuur. Dit bestuur is voor de school en de leden (de ouders dus) het eerste aanspreekpunt. Hieronder is het huidige dagelijkse bestuur vermeld:
Voorzitter: Sharon vd Meij                voorzitterwillibrordov@hotmail.com           
Secretaris: Wendy Tijmensen            secretariswillibrordov@hotmail.com            
Penningmeester: Esther de Rooij       penningmeesterwillibrordov@hotmail.com 

Per jaar zijn er ca. 8 bestuursvergaderingen. De agenda en notulen zijn terug te vinden op onze downloadpagina. Deze vergaderingen zijn voor alle leden openbaar en worden in de schoolkalender aangekondigd. Tevens is er een jaarlijkse algemene ledenvergadering. Dit is een bijeenkomst waarin ervaringen van het afgelopen schooljaar uitgewisseld worden en plannen voor het komend schooljaar worden besproken. Ook vindt de financiële verantwoording voor het afgelopen jaar plaats en wordt de begroting voor het komende schooljaar gepresenteerd. 

De ouderbijdrage

De school ontvangt van de overheid alleen de kosten voor het lesprogramma. Om extra activiteiten die buiten het gewone lesprogramma vallen toch te kunnen aanbieden, vragen we aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. Van de ouderbijdrage worden de eerder genoemde ontspannende activiteiten bekostigd.

De vrijwillige ouderbijdrage is niet wettelijk verplicht maar zonder ouderbijdrage zal het moeilijker worden onze activiteiten uit te voeren.

Deze bijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en voor het komende schooljaar is dit € 45,- per leerling. Aan het begin van het schooljaar wordt de ouderbijdrage aan de ouders in rekening gebracht.

Voor de kinderen die na 31 december op school worden geplaatst vraagt de oudervereniging een aangepaste bijdrage. Daarnaast wordt aan de ouders van de kinderen van groep 8 een eigen bijdrage voor het kamp gevraagd.

Uiteraard zijn er ook situaties waardoor de ouderbijdrage niet betaald kan worden. Als u in het bezit bent van een U-pas dan kan de ouderbijdrage teruggevraagd worden bij de gemeente. U dient een kopie van deze pas in te leveren bij Diny, zij verzorgt dan deze aanvraag.

Let op: u moet elk jaar opnieuw een kopie van de U-pas inleveren!

Bent u niet in het bezit van een U-pas maar kunt u om een of andere reden de ouderbijdrage niet betalen dan kunt u zich tot de penningmeester van de oudervereniging wenden. Met de penningmeester kunnen dan passende en discrete afspraken worden gemaakt over bv. gespreid betalen.