Informatie CITO Leerlingvolgsysteem
 
In januari en juni worden er toetsen van CITO afgenomen in de groepen 3-8. In groep 8 worden de toetsen van CITO in de weken na de herfstvakantie afgenomen.
Om de ontwikkeling van alle leerlingen goed te kunnen volgen gebruiken wij op de Willibrordschool het CITO Leerling Volgsysteem (LVS).
Met de bijbehorende CITO- toetsen bepaalt de leerkracht waar elke leerling staat in zijn ontwikkeling en hoe deze ontwikkeling in de jaren verloopt.
Zo “volgen” we elke leerling en kan er op de juiste wijze worden ingespeeld op de behoeftes van de leerling.
 
Uw kind is echter veel meer dan de toetsresultaten. Wij kijken ook op andere manieren naar de ontwikkeling van uw kind. Als school kijken we vooral naar groei en niet alleen naar de letter van de score. Toetsresultaten zijn wel een mooi hulpmiddel om u een realistisch perspectief van de ontwikkeling van uw kind te geven. Door regelmatig te evalueren voorkomen we het effect van een momentopname.
 
 Communicatie met ouders
 Wij vinden het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkeling van hun kind.
Om dit goed en helder te kunnen communiceren wordt er tijdens rapportgesprekken gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vanuit Parnassys naar de ontwikkeling van de leerling te kijken.
In de maand dat de Citotoetsen worden afgenomen, zullen de resultaten hiervan niet meteen in het ouderportaal van Parnassys te zien zijn. Dit voorkomt onrust op het moment dat ons beeld nog niet compleet is.
Wij vinden deze toetsen niet belangrijker dan andere momenten van het programma en passen ons programma altijd aan als we merken dat de groep te onrustig is voor een bepaalde activiteit. Hierdoor is het niet zinvol de exacte afname dagen van de CITO- toetsen met u te communiceren.
 
Aan het einde van het schooljaar krijgen ouders een overzicht van de CITO- toetsen in de vorm van grafieken.
Hierop is de ontwikkeling van de betreffende vaardigheden te zien.
 
 
NADERE TOELICHTING:
De toetsen
Op de jaarlijkse toetskalender staan de volgende toetsen:
 
CITO- toetsen versus methodetoetsen
Alle leerlingen maken zowel toetsen uit de lesmethodes als de CITO- toetsen.
Wat is het verschil?
 
Methodetoetsen CITO toetsen  
Niveau indicaties CITO- toetsen
Om snel te zien hoe een leerling scoort t.o.v. leeftijdsgenoten heeft Cito de niveaus  A t/m E en I t/m V ontwikkeld.
Op de Willibrordschool gebruiken we A t/m E.
 
Deze indelingen zijn door CITO gemaakt door de toets in de ontwikkelperiode af te nemen bij een grote groep leerlingen.
 A  –  25% – hoogst scorende leerlingen
B  –  25% – ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde
C  –  25% – net tot ruim onder het landelijk gemiddelde
D  – 15% – ruim onder het landelijk gemiddelde
E  – 10% – laagst scorende leerlingen

I   - 20% - hoogst scorende leerlingen
II  - 20% - boven het landelijk gemiddelde
III - 20% - het landelijk gemiddelde
IV - 20% - onder het landelijk gemiddelde
V  - 20% - laagst scorende leerlingen
 
 
Oefenen” voor CITO op school
Oefenen voor CITO is niet nodig.
Wel laten we de leerlingen kennismaken met elke toets met behulp van het kennismakingsboekje. Dit zorgt voor een vertrouwde start.
De opgaven in deze boekjes komen wat betreft de manier van toetsen en de opgavenvormen overeen met de CITO toets. Hierdoor wennen de leerlingen aan de manier van toetsen.
Kennismakingsboekjes zijn er voor groep 3 t/m 6. Volgend schooljaar ook voor  groep 7. Het jaar daarop voor groep 8.
 
“Oefenen” voor CITO thuis
Ook thuis is het niet nodig om te oefenen voor CITO.
 
Na de toetsen
Als de hele groep de CITO toetsen heeft gemaakt kijkt de leerkracht de toetsen na en voert de scores (aantal goed) in Parnassys in. Parnassys rekent daarna de vaardigheidsscores uit.
 
Vaardigheidsscore
 
Om de score (aantal goed) van een toets uit bv gr 3 te kunnen vergelijken met een toets uit gr 4, heeft CITO de score omgezet naar een vaardigheidsscore. Dit is een score op een speciale meetlat. Hoe hoger de leerling op deze meetlat scoort, des te groter zijn vaardigheid. In groep 3 zal een gemiddelde leerling lager op de meetlat scoren dan in groep 4. Met de meetlat wordt, net als bv bij lengte, de groei van een leerling helder in beeld gebracht.
 
 
Voorbeeld van een leerling grafiek

Met behulp van deze vaardigheidsscores maakt de leerkracht een analyse van zijn groep en van alle leerlingen. Zijn alle leerlingen in vaardigheid gegroeid?
Zo niet, wat is daarvan de oorzaak? De leerkracht gaat op zoek naar mogelijkheden om alle leerlingen optimaal te begeleiden, zodat de doelen behaald gaan worden.