Visie
De Willibrordschool is een katholieke basisschool. Onze normen en waarden zijn gebaseerd op onze katholieke grondslag. We leren de leerlingen elkaar te waarderen, ongeacht afkomst, cultuur en religie. Dit komt tot uiting tijdens de lessen levensbeschouwing en Leefstijl en in de wijze waarop leerlingen, leerkrachten en ouders met elkaar omgaan.

Dagelijks zijn wij bezig met de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen aan de hand van actuele situaties in school en in de maatschappij. Hierbij maken we ook gebruik van de methode Leefstijl. Gelijkwaardigheid van ieder mens, respect, acceptatie en tolerantie zijn voor ons kernwoorden. Met onze leerlingen willen wij hieraan inhoud geven door ze voor te bereiden op een toekomst in onze multiculturele samenleving. Wij reageren alert op niet te tolereren gedrag. Wij maken hierbij gebruik van een gedragscode, een veiligheidsplan en een pestprotocol. Onze school staat open voor alle ouders en leerlingen die onze uitgangspunten respecteren.

Op onze school dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor goed onderwijs aan alle kinderen. Wij zien ouders daarbij als partners. Door het jaarlijks houden van startgesprekken stemmen we verwachtingen van ouders af op onze doelen. Daarbij willen we oog hebben voor elkaars verantwoordelijkheden.

We staan open voor leerlingen met een beperking en/of een speciale onderwijsbehoefte, die in ons voedingsgebied wonen. Door middel van een voor hen passend aanbod willen wij hen in hun eigen sociale omgeving naar school laten gaan. Wij gaan daarbij uit van de mogelijkheden die school en team hebben om deze leerlingen te begeleiden. Door regelmatige evaluatie wordt bepaald of de mogelijkheden van de school nog voldoende voorzien in de behoefte van de leerling en/of, samen met de ouders, gezocht gaat worden naar een geschiktere onderwijsomgeving.

Wij geloven in het stellen van ambitieuze doelen. Daarom stellen wij deze doelen minimaal op het niveau van de door de inspectie gehanteerde referentieniveaus. Daarbij vinden wij het belangrijk dat kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen in een evenwichtige en veilige leeromgeving.

Elke leerkracht is bekend met de doelen van zijn of haar groep en de aansluitende groepen en is op de hoogte van de doorgaande lijn binnen de school. Dit vinden wij belangrijk omdat we op deze manier samen de verantwoordelijkheid dragen voor een ononderbroken leerontwikkeling binnen onze school.

De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs aan de kinderen van zijn groep. Interne begeleiders, remedial teachers en overige begeleiders (zowel intern als extern) werken ondersteunend naar leerkracht en/of kind.

Als school kennen wij onze mogelijkheden en daarmee ook onze grenzen. Leerkrachten blijven zich professionaliseren om zich verder te ontwikkelen in hun vak. Als lerende organisatie willen we open staan voor veranderingen waarbij we door middel van proeftuintjes vernieuwingen willen/kunnen verkennen.