Bericht van de leerplicht
Beste ouders,
 
Hierbij wil ik me aan jullie voorstellen. Ik ben Kim Eikendal, leerplichtambtenaar/trajectbegeleider bij de gemeente Utrecht.
Het werk van leerplichtambtenaar is opgedeeld in 4 takken:
- Leerplichtambtenaar in het basisonderwijs oftewel Primair Onderwijs = PO;
- Leerplichtambtenaar in het Voortgezet Onderwijs = VO;
- Leerplichtambtenaar/trajectbegeleider in het Middelbaar Beroepsonderwijs MBO;Beschrijving: C:\Users\Windows\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\I23EDBUC\foto Kim.jpeg
- RMC trajectbegeleider. RMC staat voor Regionale Meld-en Coördinatiefunctie, dat staat voor leerlingen tussen de 18 en 23 jaar die nog geen startkwalificatie (een diploma op MBO niveau 2, Havo of Vwo) hebben behaald en niet meer naar school gaan.
 
Ik werk voornamelijk in het PO en VO. In het PO heb ik de wijken Vleuten, de Meern, Leidsche Rijn en Haarzuilens onder me. Dat betekent dat ik contactpersoon ben van 25 scholen in deze wijken.
Als contactpersoon in het PO betekent het dat ik veel met directeuren, intern begeleiders en ouders contact heb. Mijn voornaamste taak als leerplichtambtenaar is dat ik ga over het niet (volledig) volgen van onderwijstijd van leerlingen en (dreigende) uitval van leerlingen van een school. Dit kan in de volgende zaken voorkomen:
 
1) Ongeoorloofd verzuim (spijbelen). In het PO betekent dit vaak dat ouders hun kinderen thuis houden.
2) Geoorloofd verzuim (ziekte). Bij veelvuldig ziekteverzuim of andere afwezigheid (niet zijnde ongeoorloofd) kan ik ook betrokken worden. Het gaat er dan voornamelijk om dat er sprake is van onderwijstijdverkorting;
3) Luxe verzuim. Ouders brengen kinderen niet naar school om op vakantie te gaan of te blijven;
4) Dreigende uitval van leerlingen op een school vanwege allerlei zaken;
 
Ad 1)
Een school is wettelijk verplicht een verzuimmelding te doen bij DUO als er sprake is van 16 uur ongeoorloofd verzuim in 4 weken tijd. Een leerling is al in overtreding bij 1 uur ongeoorloofd verzuim. Een school mag al eerder dan die 16 uur een melding doen. Dit doet een school vaak als er zorgen zijn over de afwezigheid. De verzuimmelding komt bij de leerplichtambtenaar binnen. De leerplichtambtenaar neemt contact op met de school over wat er aan de hand is en bepaalt wat de vervolgactie is.
 
Ad 2)
Als een leerling meer dan 5 schooldagen achtereenvolgend ziek is, waarbij het onbekend is wat er aan de hand is of er zorgen zijn over wat er aan de hand is of als ouders een leerling voor de 4e keer in 12 weken ziek melden, moet school actie ondernemen op deze ziektemelding. Een
school kan de leerling aanmelden bij de jeugdverpleegkundige-/arts. Een school kan ook bij leerplicht advies vragen. Vaak zullen de jeugdarts en de leerplichtambtenaar bij zieke leerlingen gezamenlijk optrekken. De leerling wordt in ieder geval uitgenodigd bij de jeugdarts. Als er een aangepast rooster voor een leerling moet komen, moet de jeugdarts bezocht worden en moet leerplicht toestemming geven voor het aangepaste rooster en de duur daarvan.
 
Ad 3)
Er kan om 2 redenen extra verlof aangevraagd worden: gewichtige omstandigheden of aard van het beroep. Tot en met 10 schooldagen moet de aanvraag bij de school worden ingediend. Vanaf 11 schooldagen moet de aanvraag bij leerplicht worden gedaan. Of het nu onder of boven de 10 dagen is, de school en de leerplichtambtenaar moeten zich aan dezelfde wet houden bij de beoordeling van de aanvraag. De school en ouders mogen altijd advies bij leerplicht inwinnen over een verlofaanvraag onder de 11 schooldagen. Bij een aanvraag van verlof voor gewichtige omstandigheden moet de situatie voor de leerling zodanig zijn dat school niet haalbaar is voor het kind. Bij een aanvraag voor verlof vanwege de aard van het beroep van een of beide ouders betekent het dat een leerling samen met zijn ouders in geen enkele vakantie (dus zowel niet in de kerst-, mei- of zomervakantie) 2 weken achter elkaar op vakantie kan gaan. Dit moet door de ouder worden aangetoond. De school moet luxe verzuim altijd meteen melden bij leerplicht als dit plaatsvindt. De 16 uur in 4 weken moet dan niet afgewacht worden.
 
Ad 4)
Bij (dreigende) uitval kan ik als leerplichtambtenaar altijd betrokken worden zowel door school als door ouders. In zulke gevallen ga ik de zaak onderzoeken en contacten leggen met alle betrokken partijen. Vaak zullen er meerdere gesprekken volgen.
 
Het voornaamste doel van de leerplichtambtenaar is om leerlingen weer op school te krijgen of te houden of te zorgen dat er een andere passende oplossing of passende school wordt gevonden. Ik maak daarbij veelvuldig gebruik van contacten met kernpartners. Dit zijn onder andere de Buurtteams (zij heten in het VO VO-teams), het samenwerkingsverband PO
(SWV PO) en de jeugdverpleegkundige/-arts. Als zaken ingewikkelder zijn, plannen we regelmatig een Groot Overleg in om met verschillende disciplines en de ouders te onderzoeken wat het beste is voor het kind.
 
Bij ongeoorloofd verzuim is er een mogelijkheid voor de leerplichtambtenaar om proces-verbaal op te maken. In het PO wordt het proces-verbaal dan op ouder(s) opgemaakt. Dit gebeurt als ouders na meerdere keren vragen en bespreken, hun kind(eren) alsnog niet naar school brengen. Als er proces-verbaal opgemaakt wordt, wordt een ouder voor verhoor uitgenodigd bij de gemeente bij een leerplichtambtenaar die Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) is. De BOA noteert de verklaring van de ouder(s). Daarna wordt een beoordeling gemaakt of de zaak ingestuurd gaat worden naar het Openbaar Ministerie (OM). Het OM kan een beslissing nemen om ouder(s) een taakstraf of geldboete op te leggen.
 
Bij luxeverzuim wordt er bijna standaard een proces-verbaal opgemaakt op ouder(s). Ook dit verbaal wordt beoordeeld door een BOA en daarna ingestuurd naar het OM. Wanneer er een straf wordt opgelegd door het OM betreft dit meestal een geldboete.